Feminine Yoga - a method by Aschima

Feminine Yoga - Där , du och andningen , din intuition ökas till din kropp med Yoga ledare Aschima som leder dig tillbaka till närvaro och ger instruktioner på Yoga övningar som är utarbetade av Aschima,  så att du kommer i enhet med din kropp - Yogan är utarbetad så att du känner in din kropps begränsningar och med hjälp av andning och närvaro kommer du ner i "Yogans bliss"


Om Feminine Yoga - En Metod utarbetad av Aschima:


Du är inte separerad från din kropp. I västerländska kulturer har vi ej så stor kroppsmedvetenhet då vi inte uppskattar kroppen på samma sätt man gör i österländska traditioner. Yoga, Tai chi  är i kontakt med det som Andas - Anden - Nuet. Aschima har utarbetat Yoga för att hjälpa västerländska ( kvinnor och män ) att återfå en kontakt med kroppen , få djupare andning, mjukare leder . Yoga är ROLIGT, behöver ej vara perfekt utan sanning att du får tillbaka din närvaro och blir ett med din kropp. Yogan hjälper dig att rensa sinnet och öppna för glädje inuti.

Varje kontakt med en Namasté inuti - ett ben som blir omtagen av en hand - en mjukare led -  en yoga övning där du skapar med din kropp, ger dig självförtroende. Yoga masserar även organen, hjärtat kommer i vila och sömnen förbättras.

Varmt välkommen att boka en privat yoga session med Aschima

Då du tar en reiki healing eller en awake guidance av Aschima kan du även fråga om Yoga övningar som öppnar hjärtat eller dina höfter eller din andning.

English

Feminine Yoga - Where, you and the breathing, your intuition is increased with your body with Yoga leader Aschima who leads you back to presence and gives instructions on Yoga exercises prepared by Aschima, so that you come into unity with your body - Yoga is elaborated so that you feel the limitations of your body and with the help of breathing and presence you get into the Yoga bliss


About Feminine Yoga, Method developed by Aschima:


You are not separated from your body. In Western cultures we do not have as much body awareness as we do not appreciate the body in the same way as in Eastern traditions. Yoga, Tai chi is in touch with what is Spirit - That Breathes - Now.  Aschima has developed Yoga to help Westerners (women and men) regain contact with the body, gain deeper breathing, softer joints. Yoga is FUN, does not have to be perfect without the truth that you regain your presence and become one with your body. Yoga helps you clear your mind and open for joy inside.

Every contact with a Namasté inside - a leg that is taken care of by a hand - a softer joint - a yoga exercise where you create with your body, gives you confidence. Yoga also massages the organs, the heart comes to rest and sleep improves.

Warmly welcome to book a private yoga session with Aschima

As you take a reiki healing or awake guidance from Aschima, you can also ask about Yoga exercises that open your heart or your hips or your breathing capacities.

YOGA resa vår 2020

MALLORCA 28/4-5/5 Yoga i Närvaro med Aschima - Klättra med Johanna följ länk nedan

CD by Aschima - For Yoga, Healing, Meditation - Order through mail to femininebuddha@gmail.com - Very Deep OM singing 10 min/ Tantric Chant - Moola Mantra - Heart opening Om Na mo Shivaya and more.

Music for Yoga, Healing, Meditation by Aschima